เป็นจรรยาบรรณทื่ถือปฎิบัติในองค์กรของ Pneumax S.p.A อิตาลี ซึ่งกำหนดไว้ใน Legislative Decree 231/01 ซึ่งถือเป็นการผสมผสานกันระหว่างองค์กร การบริหารจัดการ และรูปแบบการควบคุม เป็นกฎบัตรแห่งค่านิยมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มศักยภาพสนองตอบในเรื่องต่าง ๆ เช่น ด้านความหลากหลาย ด้านสุขภาพ  และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สภาพแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมในการทำงาน  กลุ่มบริษัทนี้ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำเร็จ ที่ไม่เพียงแต่วัดกันด้วยคุณภาพของสินค้าและโซลูชั่นที่นำเสนอลูกค้า แต่ยังคำนึงถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงาน และบุคลากรขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้บริหารของพวกเขาเชื่อมั่นว่าการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพสูง เป็นผลสำเร็จที่เกิดจากห่วงโซ่สำคัญที่ผลักดันให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

สำนักงานใหญ่ของ Pneumax ตั้งอยู่ในเมือง Lurano อยู่ทางเหนือของอิตาลีใน Bergamo ซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมและชุมชนในชนบทเข้าด้วยกัน ณ จุดนี้เอง ผู้บริหารของเขาได้ตระหนักและแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ เพราะที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงละครสดที่รวมคนสองฝ่ายที่มีวิถีการดำเนินชีวิตต่างกันมาอยู่รวมกัน ความรับผิดชอบของพวกเขาที่มีต่อสถานที่กลายเป็นการฝังรากลึกลงในการใช้ชีวิตไปแล้ว และพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้พัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยการสร้างงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำกิจกรรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน และนี่คือการผสมผสานพลังที่แข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย

ด้วยความตระหนักถึงขนาดที่ตั้งของโรงงานที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตของ Pneumax ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน ใส่ใจในในข้อจำกัดด้านเสียงและมลภาวะ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  เน้นการออกแบบสินค้าใหม่เพื่อสอดรับและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านั้นเพื่อใช้ได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องกลัวมีผลกระทบ รวมถึงความคิดในการรับผิดชอบต่ออนาคตซึ่งนั่นคือการให้คำมั่นในวันนี้ว่าจะทำทุก ๆ วันให้ดีและพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

Scroll to Top